Klachtenregeling

 

 

KLACHTENREGELING TAALHORIZON BV


HOOFDSTUK 1 – Begripsbepalingen

 

ARTIKEL 1. 

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. instelling: een instelling als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;
b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4;
c. klager: een (ex-)deelnemer, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige
(ex-)deelnemer, (een lid van) het personeel, (een lid van) het college van bestuur of de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de instelling, alsmede een persoon of bedrijf die anderszins deel uitmaakt van of betrokken is bij de instelling, die een klacht heeft ingediend;
d. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde;
e. contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2;
f. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3;
g. aangeklaagde: een (ex-)deelnemer, (een lid van) het personeel, (een lid van) het college van bestuur of van de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de instelling, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de instelling, tegen wie een klacht is ingediend;
h. benoemingsadviescommissie: een door het bevoegd gezag ingestelde commissie die bestaat uit leden aangewezen door de geledingen ouders/deelnemers, personeel en werkgever;
i. bevoegd gezag: bevoegd gezag zoals bedoeld in artikel 1.1.1. onder de letter w van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;
j. college van bestuur: college van bestuur als bedoeld in artikel 9.1.4. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

HOOFDSTUK 2 – Behandeling van de klachten

Klanten worden geïnformeerd over de klachtenregeling tijdens hun inschrijving. Werknemers worden geïnformeerd tijdens hun indiensttreding. Op aanvraag kan deze schriftelijk worden gegeven. Mocht er een klacht zijn, dan gaat de klager eerst het gesprek aan met degene die de klacht betreft (de aangeklaagde). Samen wordt gezocht naar een oplossing. Indien dit op enigerlei wijze niet mogelijk is dan legt de klager zijn klacht voor aan de vertrouwenspersoon of directie. Ook hier wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Als laatste middel kan de klager zijn klacht bij de klachtencommissie indienen. Mocht ook dit niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan de klant, tegen vergoeding, de klacht voorleggen aan het College van arbitrage van Blik op Werk.


ARTIKEL 2.   Aanstelling en taken contactpersoon

2.01  Er is op iedere instelling ten minste één contactpersoon die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon.

2.02 
Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie.


ARTIKEL 3.   Aanstelling en taken vertrouwenspersoon

3.01  Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten, de klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert.

3.02 
Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie.

3.03 
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

3.04 
De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.

3.05  Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij/zij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.

3.06
  De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:
a. de (on)gegrondheid van de klacht;
b. het nemen van maatregelen;
c. de overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

3.07  De vertrouwenspersoon neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.

3.08  De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden.

ARTIKEL 4 – Samenstelling Klachtencommissie

4.01  De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bevoegd gezag. De benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie.

4.02  Het bevoegd gezag benoemt overeenkomstig het eerste lid de plaatsvervangende leden.

4.03
  De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet worden geacht voor de behandeling van klachten.

4.04
  Leden van het personeel, leden van het college van bestuur of het bevoegd gezag, alsmede studenten/deelnemers van de instelling en ouders/voogden/verzorgers, de vertrouwenspersoon en contactpersoon kunnen geen zitting hebben in de klachtencommissie.

4.05  De klachtencommissie wijst uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter aan.

4.06
  Het bevoegd gezag wijst een (plaatsvervangend) secretaris aan.

 

ARTIKEL 5.   Zittingsduur

5.01  De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie worden benoemd voor de periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.
5.02  De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.ARTIKEL 6.   Indienen van een klacht

6.01  De klager dient de klacht in bij:
a. het bevoegd gezag; of
b. de klachtencommissie.

6.02  De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist.

6.03  Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie, tenzij toepassing wordt gegeven aan het vierde lid.

6.04  Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de klachtencommissie.

6.05  Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie of naar het bevoegd gezag. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht.

6.06  Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen.

6.07  Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend.

6.08  Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager en de aangeklaagde binnen 2 weken schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt. Binnen 4 weken wordt schriftelijk meegedeeld over het eventueel niet in behandeling nemen van de klacht.

6.09  Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

ARTIKEL 7.   Intrekken van de klacht

Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde en het bevoegd gezag van de betrokken instelling mee.


ARTIKEL 8.   Inhoud van de klacht

8.01  De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.

8.02  Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger als bedoeld in artikel 6, eerste lid een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt.

8.03  De klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de klacht.

8.04  Indien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het derde lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.

8.05  Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag van de betrokken instelling gemeld. 


ARTIKEL 9.   Vooronderzoek

De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd gezag vereist.


ARTIKEL 10.   Hoorzitting

10.01  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht.

10.02  De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt.

10.03  De klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of de aangeklaagde, dat de vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is.

10.04  Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

10.05  Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat: a. de namen en de functie van de aanwezigen; b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.

10.06  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

ARTIKEL 11.

11.01  De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.

11.02  De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd gezag, binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met twee weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag.

11.03  De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager en de aangeklaagde.

11.04  De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

 

ARTIKEL 12.   Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste twee leden van de klachtencommissie, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.

 

ARTIKEL 13.   Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

ARTIKEL 14.   Beslissing op advies

14.01  Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd gezag aan de klager en de aangeklaagde en de klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

14.02  Deze termijn kan met ten hoogste twee weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie.

14.03  De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing.


HOOFDSTUK 3 – Slotbepalingen

ARTIKEL 15.   Openbaarheid 

15.01  Het bevoegd gezag legt deze regeling ter inzage.

15.02  Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling.

 

ARTIKEL 16.   Evaluatie

De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de contactpersoon, de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad geëvalueerd.

 

ARTIKEL 17.   Wijziging van het reglement

Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende bepalingen.

 

ARTIKEL 18.   Overige bepalingen

18.01  In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.

18.02  Deze regeling kan worden aangehaald als “klachtenregeling Taalhorizon”.

18.03  Deze regeling is vastgesteld op 10 januari 2018 en treedt in werking op laatstgenoemde datum.

 

 

 

TaalHorizon BV taaltrainingen NT2 – KvK 70243824 Strevelsweg 700-310 , 3083 AS Rotterdam
Tel: 06-39493038 IBAN NL77INGB0008102984 Website: www.taalhorizon.nl Email: info@taalhorizon.nl .

Neem contact op!

Rotterdam
Strevelsweg 700-310

3083AS Rotterdam

Phone Number
010 313 39 88
Email
info@taalhorizon.nl
Translate »